Loading...
 

Sådan gør du

1 Hvordan virker Jobtrend?


For at monitorere arbejdsmarkedets jobopslag er det en forudsætning, at der er adgang til data herom. Til dette formål er Jobtrend opbygget som en databank, der er selvsupplerende vha. løbende online scraping af jobopslag fra de største danske job websites. Databasen indeholder hermed næsten alle danske jobopslag og analyseresultater bliver derfor repræsentative for det samlede arbejdsmarked. Databasens indhold af tidligere og nuværende aktuelle jobopslag understøtter derfor en analyse af trends på jobmarkedet, dvs. identifikation af hvilke kompetencer der over tid henholdsvis efterspørges i mere eller mindre grad.

2 Quick start

I dette afsnit kommer der en kort intro til hvordan du anvender Jobtrend. Som tidligere nævnt er der flere anvendelses muligheder, så du kan blot springe til den del der giver mening for dig.

2.1 Udvikling af uddannelser


Hvad end I ønsker at revidere, identificere eller inspireres er tilgangen i Jobtrend nogenlunde det samme.
Et afgørende element i denne søgning er, at maskinen har den rette information at søge efter.
Det betyder konkret, at der bør uploades en liste med de kompetencer den pågældende uddannelse indeholder. Hvis ikke den liste allerede er oprettet i Jobtrend, er I velkommen til at udfylde dette ark og sende til asro@eaaa.dk, så sørger vi for den kommer på hurtigst muligt.

Når uddannelsens nuværende kompetencer er uploadet i Jobtrend, har maskinen et meget bedre datagrundlag at søge efter. Du kan nu følge anvisningerne herunder:

2.2 Sådan gør du

 1. Når du har åbnet kompetence analyse siden, skal du vælge din uddannelse i feltet.

Database

 1. Når du har valgt din uddannelse, skal du tilføje alle kompetencer hvorefter du ville kunne se hvilke kompetencer Jobtrend identificerer som mest efterspurgte.

Data bliver udvalgt ved, at Jobtrend finder alle de annoncer hvor ordene fra uddannelseslisten indgår. Det kan derfor være en fordel, at vælge forekomsten til 5, da man dermed sikre at der i de enkelte opslag er flere af ordene tilstede. Database1

 1. Åbn uddannelsens relevante kompetenceliste med Excel. Som beskrevet under Excel kan data hentes ved brug af eksemplet her eller data kan leveres ved at kontakte os.
 2. Tag stilling til Excel-arkets fundne kompetencer, som endnu ikke er behandlet, dvs. afgør for hver kompetence om den indgår i uddannelsen og med hvilken terminologi.
 3. Tilføj desuden evt. manglende uddannelseselementer med deres tilhørende terminologi for efterspørgsel i jobopslag.
 4. Send uddannelsens kompetenceliste til vores Kontakt, som så registrerer den i Databasen.

2.3 Søg data

 1. Åbn PowerBI med eksemplet Uddannelsesspecifik jobmarkedanalyse.
 2. Vælg uddannelsen fra dropdown liste i brugergrænsefladen.
 3. Download eller læs direkte data for uddannelsens efterspørgsel på jobmarkedet.

2.4 Analysér

 1. Identificér kompetencer som efterspørges på jobmarkedet, men som endnu ikke er en del af uddannelsen. Hvis nogle af disse kompetencer ved nærmere analyse viser sig allerede at indgå i uddannelsen, så tilføj dem som uddannelseselement i Excel.
 2. Identificér uddannelseselementer som er en del af uddannelsen, men som ikke efterspørges på jobmarkedet. Hvis nogle af disse uddannelseselementer ved nærmere analyse viser sig efterspurgt på jobmarkedet, så tilføj til uddannelseselementerne jobmarkedets terminologi i Excel.
 3. Opdatér Databasen ved at sende uddannelsens tilrettede Excel-ark til vores Kontakt.
 4. Forsæt med ovenstående analyse-trin indtil data viser et retvisende billede af uddannelsens efterspørgsel på jobmarkedet.

2.5 Implementér

 1. Identificér uddannelseselementer som efterspørges på jobmarkedet, men som endnu ikke er en del af uddannelsen.
 2. Identificér uddannelseselementer som er en del af uddannelsen, men som ikke efterspørges på jobmarkedet.
 3. Ved revision af uddannelsens indhold og tilrettelæggelse af undervisning tilpasses uddannelseselementerne, så de matcher jobmarkedets efterspørgsel.

3 Dokumentation

3.1 Målret søgning mod uddannelsens jobmarked


Databasen indeholder data, der understøtter en kvantitativ analyse af arbejdsmarkedet. På baggrund af registrerede uddannelser og deres uddannelseselementer kendes de kompetencer, som uddannelserne tilfører dimittenderne. Ligeledes er der gennem jobdatabasen identificeret de kompetencer, som efterspørges i jobopslag på det danske arbejdsmarked. Udviklingen i opslåede ledige stillinger, udgør et afgørende fundament for at forstå, hvilke kompetencer en uddannelse bør sigte mod.

Før de mange jobopslag analyseres er det vigtigt at målrette analysen mod netop de jobopslag, der er relevante for den givne uddannelse. De relevante jobopslag findes ved at bruge søgeord, som finder netop de relevante jobopslag for uddannelsen. Søgeordene finder bedst de relevante jobopslag, når søgeordene anvender den samme terminologi, som optræder i jobopslagene. Der anvendes én terminologi i jobopslag og en anden på uddannelser, derfor kan søgeresultater indledningsvist være misvisende. Af den grund kan der være behov for på udvalgte søgeord at tilføje jobopslagenes terminologi som alias til søgning efter uddannelseselementers efterspørgsel. Ved at tilføje søgealiaser på denne måde sikres at uddannelsens kompetencer optælles med retvisende efterspørgsel, også selvom jobopslag anvender en anden terminologi.

For at finde en essentiel liste af relevante søgeord for jobopslag kan man indledningsvist finde repræsentative annoncer, hvor uddannelsens navn optræder i annonceteksten. På baggrund af denne søgning efter uddannelsesnavn i jobopslag findes en liste af jobopslag, som er repræsentative for uddannelsens fagprofil på jobmarkedet.
Er der behov for at finde yderligere jobopslag, kan der udover uddannelsens navn også søges på uddannelsens centrale faglige begreber eller udbredte professionsbetegnelser.

Et eksempel: Udover datamatiker, kan der søges på f.eks. programmering

De fundne jobopslag efterspørger samlet set et antal kompetencer, som er gode kandidater til at udgøre relevante søgeord for at finde uddannelsens relevante jobopslag, med eller uden at uddannelsens betegnelse direkte optræder i annonceteksten.

Til arbejdet kan Excel med eksemplet her bruges til indtastning af uddannelsens navn og evt. andre søgeord, som genererer en liste af kompetencer, der efterspørges i de fundne jobopslag. Der er også mulighed for at bruge PowerBI til screening af en uddannelses efterspørgsel på jobmarkedet, f.eks. med eksemplet Generel jobmarkedanalyse kan en liste af søgeord opbygges og downloades.

De fundne relevante søgeord for uddannelsens kompetencer vil fremadrettet finde uddannelsens relevante jobopslag. Søgeordene sendes til Jobdatabasens styregruppe, som registrerer dem som dækkende for at finde jobopslag, som er relevante for uddannelsen. På den baggrund bliver det efterfølgende nemt at lave statistikker og analyser over uddannelsens efterspørgsel på jobmarkedet.

3.2 Søg data om efterspørgsel på uddannelsens jobmarked


Uddannelsens ovennævnte søgeord finder relevante jobopslag med tilhørende efterspørgsel efter kompetencer hos ansøgere. Når søgeordene er tilføjet uddannelsen i Databasen, så gennemsøges samtlige online jobopslag automatiseret og løbende for forekomster af søgeordene. Det vedligeholder således et til stadighed opdateret statistisk billede af uddannelsens efterspørgsel på jobmarkedet. Udvikling i uddannelsens efterspørgsel kan herefter løbende følges vha. f.eks. PowerBI eksemplet Uddannelsesspecifik jobmarkedanalyse som vist i Figur 3. Dashboard'et baserer sig på databasens liste af søgeord, som finder jobopslag, der er relevante for uddannelsen.

Uddannelsens søgeord danner grundlag for kvantitativt overblik over uddannelsens efterspørgsel gennem fundne relevante jobopslag. På baggrund heraf præsenterer PowerBI dashboard'et Uddannelsesspecifik jobmarkedanalyse i en liste de kompetencer, som allerede indgår i uddannelsen, og det fremgår heraf hvilke dele af uddannelsen, der efterspørges mest og mindst. Desuden præsenteres i en relateret liste kvantitativt overblik over de fundne jobopslags øvrige efterspørgsel efter kompetencer, dvs. kompetencer som ikke allerede indgår på uddannelsen.

Samlet set konkretiseres match mellem den specifikke uddannelse og jobmarkedet som illustreret generelt i Figur 1.

3.3 Analysér uddannelsens match med jobmarkedets efterspørgsel


Med Uddannelsesspecifik jobmarkedanalyse, som vist på Figur 3, ses en liste over uddannelsens kompetencer ordnet efter antal forekomster i jobopslag. Grundlæggende er uddannelsens mindst efterspurgte kompetencer kandidater til at udgå af uddannelsen, mens de mest efterspurgte kompetencer er kandidater til at få stort fokus på uddannelsen. Desuden efterspørges også andre øvrige kompetencer i uddannelsens jobopslag, hvor de mest efterspurgte af disse kompetencer er kandidater til at blive inkluderet i uddannelsen.

Figur 3 Uddannelsesspecifik jobmarked analyse.
Figur 3 Uddannelsesspecifik jobmarked analyse.


Der er også mulighed for at lave mere dybdegående analyser med mere målrettede søgekriterier og tekstanalyser af jobopslag. På Kompetenceanalyse kan dedikeret web-applikation lave statistikker og visualiseringer på baggrund af søgninger efter tekster, kompetencer, geografi, brancher, perioder mv.

Ønskes i stedet opbygning af egne grafiske dataanalyser kan dette gøres i f.eks. PowerBI eller Excel. Endeligt kan Databasen også tilgås direkte fra programmeringsmiljø f.eks. R-studio eller noget andet.

3.4 Implementér uddannelsens tilpasning til jobmarkedets efterspørgsel


På baggrund af den komplette liste af uddannelseselementer og deres forekomster i jobopslag dannes et retvisende billede af uddannelsens efterspørgsel, som dermed giver anvisninger for erhvervsrettet tilpasning af uddannelsens indhold og undervisningens tilrettelæggelse. I søgeresultater fremkommer evt. manglende eller overflødige uddannelseselementer, hvilke bør tages i betragtning ved revision af uddannelsens indhold og ved tilrettelæggelse af uddannelsens undervisning.

Der kan være behov for at tilpasse uddannelseselementernes søgealiaser mod jobmarkedets terminologi, hvorved uddannelsens relevante jobopslag bedre identificeres. Således kan der i søgeresultatet vise sig en længere liste af efterspurgte kompetencer, som er kandidater til at indtræde på uddannelsen. Nogle af disse kompetencer optræder måske allerede på uddannelsen men under en anden terminologi. I sådanne tilfælde er der behov for at tilføje jobopslagenes terminologi til uddannelseselementernes søgealiaser. Der kan også vise sig en længere liste af uddannelseselementer, som er kandidater til at udgå af uddannelsen, fordi de er ringe efterspurgt på jobmarkedet. Nogle af kandidaterne optræder måske alligevel i jobopslagene men med en anden terminologi, så vil der være behov for at tilføje jobopslagenes terminologi som søgealias til uddannelseselementerne. Andre kandidater til at udgå af uddannelsen er måske uddannelsens grundlæggende kompetencer, som er en forudsætning for at kunne tilegne sig jobopslagenes faktisk efterspurgte kompetencer. I sådanne tilfælde kan jobopslagenes faktisk efterspurgte kompetencer tilføjes som søgealias til uddannelsens grundlæggende kompetencer.

Når søgekriterierne er forfinet og tilrettet, så vil et retvisende billede af en uddannelses efterspørgsel fremkomme, hvorudfra der kan drages konklusioner. Listerne i Uddannelsesspecifik jobmarkedanalyse, som vist i Figur 3, vil da afsløre uddannelseselementer, der ikke er tilstrækkeligt efterspurgt på jobmarkedet, og uddannelseselementer, der efterspørges men som ikke er omfattet af uddannelsen.